כל המידע בקובץ הוא תחת האחריות של בעל הכרטיס (המטופל או האפוטרופוס שלו) המשתמש הוא האחראי בשמוש של הנתונים ועליו לבדוק שכל נושא או מידע מתאימים.

EMERGENCY

מידע כללית:

גישה לנתונים111-1111-1111-1111-11-111111

הכנס את הקוד הסודי :