Za informacje zawarte w tej dokumentacji całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która jest jej właścicielem "(posiadacz lub jego przedstawiciel prawny lub jego pełnomocnik). Osoba ta uznaje, ze informacje te są ""danymi jawnymi""" umieszczonymi dobrowolnie na platformie cyfrowej LIFEBADGE i do wykorzystania przez każdą osobę udzielającą jej pomocy. Wszelkie wykorzystanie przez osobę trzecią odbędzie się na jej odpowiedzialność, do niej też należy w danym wypadku sprawdzenie ważności informacji.

EMERGENCY

Informacje ogólne

Dostęp do dokumentacji111-1111-1111-1111-11-111111

Wprowadź twój tajny kod: