El pacient, a qui recomanem demanar consell al seu metge i farmacèutic habituals.
"Res ni ningú; tot i que és interessant per al propietari de l'historial, que introdueixi les respostes de la manera més precisa possible. De totes maneres, indicar una malaltia que no hem sofert, una operació imaginària o fins i tot un grup sanguini fals cridarà l'atenció del metge, qui ho comprovarà o com a mínim prendrà les precaucions que siguin necessàries. "
L'historial és anònim. Ningú pot saber a qui pertany, tret que indiqui expressament el seu nom, la qual cosa és una desició totalment personal. De totes maneres, vostè només indicarà el que li sembli oportú comunicar sempre en cas d' urgència. El seu historial podrà incloure simplement les seves al.lèrgies i les seves vacunes.
"Com no es tracta d'una base de dades, sinó d'una pàgina d'INTERNET personal, aquesta pàgina serà anònima i únicament la gestionarà el seu propietari; en conseqüència, es respecten les lleis sobre la vida privada."
No. En el sentit que només permet accedir a les dades que el propietari vol que se sàpiguen per a la seva pròpia seguretat. A més, no es tracta d'un historial mèdic, en sentit estricte. És tot el contrari a un historial mèdic clàssic (gestionat per un o diversos metges) del que es deuen respectar les regles de cada país sobre el secret professional i la protecció de la vida privada. LIFEBADGE és la versió moderna de la targeta sanitària de paper inserida en la cartera (i per tant visible per tots, fins i tot per aquells que no li presten assistència...). LIFEBADGE és sempre accesible (a través d'INTERNET), molt completa i multilingüe.
No. En primer lloc, el servidor està altament protegit (codificació, etc.). Però sobretot, no es tracta d'una base de dades en el sentit clàssic. Les pàgines personals (historials individuals) són anònimes i estan separades. Les dades són inutilitzables estadísticament ja que són gestionades pel seu propietari, que no és mèdic, i un metge no haurà validat necessàriament el contingut dels historials. A més, LIFEBADGE poseeix una protecció totalment original de les pàgines personals.
Serà assistit immediatament per altres servidors en el món.
No. A causa del principi de LIFEBADGE, no volem i no podem conèixer als usuaris de les nostres targetes.
"Podrà accedir sempre al seu historial, esborrar completament el contingut, comprar una nova targeta i crear un nou historial. No oblidi mai la seva contrasenya i guardi sempre la seva adreça LIFEBADGE (número de targeta) i apunti-la en diversos llocs (entre d'atres, en els ""favorits"" en INTERNET)."
"És igual al cas de pérdua, podrà esborrar completament el seu antic historial i adquirir una nova targeta. No oblidi mai la seva contrasenya i guardi sempre la seva adreça LIFEBADGE (número de targeta) i apunti-la en diversos llocs (entre d'atres, en els ""favorits"" en INTERNET)."
Perquè es necessita un bon coneixement de les obligacions de la medicina d'urgència, així com de les noves tecnologies de programació i de telecomunicació. Aquesta solució tan moderna no ha pogut sorgir abans de l'any 2000.
Si, però únicament si vostè ho autoritza explícitament (per escrit, amb signatura i data).
Si, però únicament si vostè ho autoritza explícitament (per escrit, amb signatura i data).
Quan vostè vulgui, però l'ideal seria almenys una vegada a l'any i després de cada malaltia o accident. Només li durà uns minuts comprovar el seu historial i, a més, podrà fer-ho desde qualsevol part del món.
Estrictament cap i no la podrà tenir mai.
Mai. D'altra banda, sempre podrà al.legar que no té la targeta LIFEBADGE, ja que no és obligatòria.
Qualsevol persona a qui vostè autoritzi, així com en cas d'inconsciència qualsevol persona que li presti auxili, ja que aquest és l'objectiu principal pel qual vostè ha creat aquest historial.
No. La targeta és individual. Cada membre de la família haurà de tenir la seva pròpia targeta personal.
Si, però únicament els aparells recents que acceptin certes funcions d'INTERNET.
Qualsevol que sigui el país a tenir en compte, no correspondrà ni al Col.legi Mèdic ni a ningú gestionar el lloc INTERNET del que vostè és l'únic propietari i on vostè introdueix les dades que vostè desitgi. Cap metge serà responsable del que vostè introdueixi en el seu historial, ni tan sols aquells a qui demani consell, podran ser garants ni responsables del que vostè decideixi introduir o deixi d'introduir.
Si. I els pares o tutors legals deuran emplenar l'historial.
Actualment: francès, anglès, neerlandès, alemany, espanyol, italià, portuguès, turc i japonès . I en el futur en uns 25 idiomes.
Si, però adquirint a través d'INTERNET un codi especial (en el lloc LIFEBADGE). Aquesta compra està garantida i organitzada de manera que cap identitat serà coneguda per la societat que comercialitza la LIFEBADGE. El codi li permetrà activar la funció suplementària del seu historial. Seguidament podrà inserir, per exemple: una radiografía o un electrocardiograma o qualssevol altres imatges digitalitzades per vostè i que vostè estimi útils.
No. Únicament el número imprès (que podrà reproduir) és necessari.
Serveix per a crear el seu historial i per a modificar les dades quan vostè vulgui. No serveix per a consultar l'historial, ja que en aquest cas n'hi ha prou amb el número de la seva targeta.
Si, si aquest ordinador té una connexió a INTERNET i està d'acord amb la qualitat de la xarxa d'INTERNET en aquest moment.
Cap. Vostè serà l'únic responsable de les dades que faci figurar (o no) en la seva pàgina personal. LIFEBADGE declina tota responsabilitat quant a les eventuals conseqüències degudes a la utilització o no dels historials creats pels usuaris, el seu metge o el seu farmacèutic tampoc seran responsables.
Si, si aquesta persona ho autoritza (per escrit amb signatura i data), o si vostè és el tutor legal d'aquesta persona.
Si. Per a més seguretat. Però donar (o dir per telèfon) el número de la targeta és suficient.
Es molt fàcil. L'explicació figura en el lloc de INTERNET de LIFEBADGE: EURO112, USA911, CANADA911, AMERICA131, AUSTRÀLIA000 etc.
Si, n'hi ha prou amb esborrar les dades, el que li durà no més de 5 a 10 minuts.
"Si. A Estats Units, França i Holanda, entre altres; tot i que sovint tenen les mateixes característiques: es tracta d'autèntiques bases de dades informàtiques, els historials de les quals no són anònims, s'envien als metges per a certificar les dades. Freqüentment són cars i no sempre són multilingües ni accesibles per GSM. Aquests historials són complicats d'emplenar i sobre tot de consultar: ¡no estan destinats a les urgències! A més, són pocs els que permeten integrar imágenes."
"Des de 1986 la C.E. ha sol.licitat a cada país membre instaurar una targeta sanitària. Entre 1994 y 1998, el cost de les investigacions va ascendir a 125 milions d'euros per arribar a la conclusió de gairebé impossibilitat després de les exigències de protecció del secret mèdic de les dades gestionades pels metges, així com de la protecció de la vida privada. LIFEBADGE no es dirigeix als metges, sinó als pacients en si a través d'una gestió voluntària, oferint-li una total possessió del seu historial de salut anònim. A Estats Units, EURO112 es denomina USA911; a CANADÀ és CANADA911; a Amèrica del Sud és AMERICA131; ASIA000 a Àsia, AFRICA000 a Àfrica, AUSTRALIA000 a Austràlia. El LIFE BADGE és una invenció belga, però d'utilitat universal."